PROJECTES DE REFORMA
  DIRECCIÓ D'OBRES

 

 

PROJECTES DE REFORMA, REHABILITACIÓ O REFORÇ

 

Rehabilitar un immoble és sempre una inversió rendible ja que comporta beneficis patrimonials, millores en les condicions d’habitabilitat i increment en la seva confortabilitat i funcionalitat. 

 

A partir d’una inspecció i l'anàlisi de l’edificació avaluem les deficiències i patologies que observem i li oferim la solució tècnicament més equilibrada i econòmicament més aconsellable. En funció del tipus d’actuació, de les exigències de l’administració i  de les necessitats del client, proposarem un projecte en el que es determinarà el nostre grau d’intervenció i en el que es concretarà i definirà l’actuació a realitzar (reparació d’envolvents, consolidació o reforç estructural, renovació de les instal·lacions, canvi o millora de distribucions, etc), d’acord amb les normatives vigents i optimitzant els recursos.

La nostra experiència en la reforma i rehabilitació de masies i cases antigues, així com els coneixement dels materials més habituals en aquests casos, ens permet de proposar-li la millor solució en funció de les seves necessitats i disponibilitat econòmica.

A qui pot interessar? 

La rehabilitació, reforma, millora puntual, renovació o reparació d’un immoble o edifici pot afectar i/o interessar a qualsevol persona propietària d’un immoble  o comunitat de propietaris que disposin d’un edifici envellit, amb patologies o amb deficiències de qualsevol mena, siguin estructurals, d’envolvents (façana, terrasses, coberta...) o d’instal·lacions.
  

ALTRES PROJECTES: 
 

De piscines. Li realitzem el projecte de la piscina amb el disseny i la construcció que millor s’ajusti al seu gust i necessitats, li controlem  l’execució i el pressupost de la mateixa i  l’assessorem en la seva ubicació, les mesures adients, així com els materials i el tipus d’instal·lació que s’ajustin millor a les seves necessitats.

Cada piscina és diferent, per tant, NO es conformi amb una piscina estàndard.
 

D’activitat innòcua. Les activitats innòcues són les activitats que, per les seves característiques, no produeix molèsties significatives ni cap afectació considerable al medi ambient, ni a la seguretat de les persones o els béns.

  • Qui pot necessitar un projecte d’activitat? Qualsevol persona física o jurídica titular d'una activitat sigui de nova instal·lació o per canvi d'ús.
  • Requeriments. El titular de l’activitat ha de presentar el que s’anomena una declaració responsable  per exercir l'activitat, acompanyada de la resta de documentació que l’Ajuntament exigeixi (plànols, superfícies, etc).
  • Procediments. Una vegada s'ha presentat la declaració responsable d'inici d'activitat a l'Ajuntament aquesta ja es pot exercir sota la responsabilitat del titular, llevat que sigui necessari comptar amb altres autoritzacions, llicències o comprovacions per part d'altres administracions diferents a la municipal.  La ponència tècnica municipal revisarà la documentació i es donarà compte a la Junta de Govern Local.
    El titular ha d'acreditar i disposar, en el moment de la inspecció municipal,  de la documentació tècnica i administrativa necessària conforme compleix amb la normativa.

 
Projecte d’enderroc d’edificacions. Per als treballs i operacions necessàries d’enderroc total o parcial d’una edificació, l’administració requereix la redacció d’un projecte en el que es defineixi l’obra a enderrocar, s’especifiqui la solució adoptada, es justifiqui el compliment de la normativa aplicable i s’adjunti la documentació gràfica necessària.
 
Projecte de bastida. Prèviament a la instal·lació d’una bastida l’administració requereix un projecte en el que es defineixi la ubicació d’aquesta, les dimensions, la justificació del compliment de la normativa específica, les característiques pròpies i les mesures de seguretat col·lectives i individuals que s’adoptaran tant en el muntatge de la bastida com mentre aquesta resti muntada.

 VOL un PRESSUPOST ?

 
 

 
DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ D'OBRES

 

La figura de l’arquitecte tècnic és l’encarregat de dirigir l’execució material de l’obra, comprovant els replanteigs, verificant la recepció dels materials de construcció, controlant la disposició dels elements constructius d’acord amb el projecte i certificant  la correcta execució.

Des de l’Oficina d‘Arquitectura Tècnica oferim la nostra experiència de més de 30 anys (des de 1984) en la direcció habitatges unifamiliars, d’edificis plurifamiliars, d’hotels, poliesportius i edificis d'espectacles (auditori i teatre). Volem ser, tanmateix,  el seu TÈCNIC DE CAPÇALERA per a qualsevol assumpte o dubte que tingui.

 VOL un PRESSUPOST ?

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí