ALTRES SERVEIS

 

TAXACIONS I VALORACIONS
         
ESTUDIS DE VIABILITAT
  CONTROL ECONÒMIC
DE L'OBRA

  INFORMES TÈCNICS
I PERITATGES

ITE
INSPECCIÓ TÈCNICA D'EDIFICIS

  AIXECAMENT DE PLÀNOLS
  TREBALLS DE SEGURETAT

 

 

TAXACIONS I VALORACIONS 

Una taxació és un document que té per objectiu establir el valor d’un bé d’acord amb uns criteris, uns principis i una metodologia definits en l’Ordre ECO/805/2003, de 27 de març sobre normes de valoració de béns immobles.

Amb l’experiència de més de 25 anys en el món de les valoracions immobiliàries i amb més de 3.000 taxacions realitzades per a clients particulars, empreses i entitats bancàries, des d'aquesta Oficina d’Arquitectura Tècnica li podem valorar amb total independència i rigor qualsevol propietat immobiliària que desitgi: habitatges, locals comercials, aparcaments, naus industrials, edificis d’habitatges o terrenys urbans.

En quines situacions es pot requerir o necessitar una taxació o valoració?
Les situacions poden ser molt diverses, però les més habituals són les derivades de separacions o divorcis, repartiments d’herències, compra i venda d’immobles o, simplement, per a conèixer el valor del seu habitatge o solar.

VOL PRESSUPOST ?

 


ESTUDIS DE VIABILITAT DE PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES I GESTIÓ IMMOBILIÀRIA

Els estudis de viabilitat són eines que poden ajudar als promotors a definir i conèixer els aspectes econòmics d’una promoció immobiliària abans d’iniciar-la, en base a uns supòsits, objectius i terminis previstos. A partir de les dades resultants, juntament amb els estudis de mercat i els anàlisi que s’inclouen en l'estudi de viabilitat, el promotor podrà planificar i afrontar la promoció amb més garanties, tant en l’aspecte econòmic com en l’aspecte legal i urbanístic.

En aquest estudi es determinarà la viabilitat de la promoció, els condicionants que la fan o no viable i es donaran les recomanacions del preu del solar que es pot arribar a pagar d’acord amb els terminis estimats, les qualitats desitjades, els costos de construcció i la relació dels ingressos esperats. 

 

A qui pot interessar l'estudi de viabilitat?

L’agent més interessat en la realització d’un estudi de viabilitat d’una promoció immobiliària és el promotor, però també pot ser molt útil pel propietari d'un terreny que vulgui saber el preu màxim que pot demanar segons sigui el tipus de promoció a realitzar-hi (residencial, comercial, oficines, etc).

   VOL PRESSUPOST ?

  


CONTROL ECONÒMIC DE L'OBRA

 Conjunt de treballs de gestió relacionats amb el control econòmic d’una obra i que poden contractar-se de forma independent:

 • Pressupostos: Confecció del pressupost parcial o total de les diverses feines a realitzar en l’execució d’una obra, a partir d’uns amidaments. La realització d’un pressupost és molt recomanable per a qualsevol promotor o constructor ja que permet conèixer el cost final d’una construcció, preveure’n l’ajut econòmic extern, si s’escau i evitar malentesos posteriors. 
 • Comparació d’ofertes: Tramitació de la documentació per a la sol·licitud d’ofertes a diferents industrials o constructors i a partir d’aquestes ofertes donar el suport tècnic en l’elecció de l’empresa que s’ajusti millor al perfil de l’obra que s’ha de construir. 
 • Contractació d’oficis: Contractació dels diferents industrials que intervindran a l’obra amb planificació i coordinació d’aquests. 
 • Control de costos: Comprovació de les factures i de les feines executades a partir del pressupost inicial aprovat, detectant qualsevol desviació i actuant en conseqüència.

  VOL PRESSUPOST ?

 

 

 
INFORMES TÈCNICS I PERITATGES

Té problemes d’humitats, filtracions, esquerdes o defectes constructius... i vol saber-ne les causes? Algun veí li ha provocat algun sinistre o desperfecte i vol reclamar judicialment els danys?

En el món de la construcció hi ha moltes situacions que requereixen la redacció d’un informe o  d’un dictamen: per a identificar defectes constructius, danys o patologies, deixar constància de l’estat d’un immoble, per a realitzar comprovacions d’àmbit urbanístic, etc.

En el cas de que només s’exposin per escrit les circumstàncies observades en el reconeixement d’un determinat element constructiu s’emet un INFORME; però quan a més a més s’exposen les possibles causes, les conseqüències, les mesures correctores i/o el cost econòmic que pot representar, s’emet un DICTAMEN. Normalment el dictamen s’utilitza més en l’àmbit judicial i pot acabar comportant l’assistència del tècnic al judici per a la seva ratificació i defensa.
 

Qué comporta la realització d'un informe tècnic o dictamen?

 

En la majoria dels casos el procediment que es segueix és el següent:

 • Inspecció visual de l'immoble.
 • Presa de dades i recollida d'informació.
 • Realització de cales, proves, anàlisis o assajos, si s'escau.
 • Realització de l'informe o dictamen.
 • Assistència al judici, si cal.

Finalment també hi ha situacions que comporten la realització d’un CERTIFICAT TÈCNIC: document que dóna fe d’un fet o situació davant de terceres persones. Els certificats més usuals són:  

 • Certificat d’Habitabilitat per a l’obtenció de la Cèdula d’habitabilitat: necessari per a la venda o lloguer de qualsevol habitatge i per a la tramitació d’alta dels subministraments d’aigua, llum i gas. 

  Tots els habitatges han de disposar de la CÈDULA d’habitabilitat, la qual acredita que l’habitatge és apte per a ser destinat a residència de persones i reuneix les condicions tècniques d’habitabilitat d’acord amb el Decret corresponent. Aquest certificat té una validesa de 15 anys.

  Així doncs, si necessita la cèdula d'habitabilitat nosaltres realitzem la inspecció  de l’habitatge, emetem el certificat d’habitabilitat i li tramitem la sol·licitud de la cèdula al Departament d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya. En un termini màxim de 30 dies l’administració li emet la cèdula.
 
 •  Certificat de solidesa o de seguretat estructural: és un document mitjançant el qual un tècnic, un cop reconegut l’edifici i particularment els seus elements estructurals, informa que no s’observen lesions o degradacions aparents que pressuposin un comportament deficient de l’estructura.

  El tècnic informa sobre les condicions aparents de solidesa de l’immoble desprès de la inspecció ocular i l’informe assegura, sense tenir en compte vicis ocults o causes sobrevingudes, que l’immoble reuneix les condicions de solidesa per a l’ús a què se’l pretén destinar, d’acord amb la legislació vigent.


        Quan és necessari?     

 • En l’obertura o el canvi d'ús d’un local.      
 • En la legalització d’un habitatge.      
 • Per a l'obtenció de l'autorització administrativa per a l’obertura i funcionament de centres educatius privats, així com en la tramitació de la modificació de l’autorització per qualsevol canvi que afecti als locals del centre.

 
 • Certificat de superfícies i/o d’antiguitat: habitual en casos de necessitar fer l’obra nova d’edificacions existents no registrades o actualitzar les superfícies d’un immoble. També pot ser necessari per a compra-vendes o modificacions de les superfícies i usos que consten en la fitxa cadastral.
 
 • Certificat d’Eficiència Energètica (CEE): A partir d’una descripció de les característiques energètiques de l’edifici, les instal·lacions tèrmiques existents, les condicions de funcionament, etc. el CEE determina la qualificació energètica de l’edifici en emissions, en consum d’energia primària no renovable i la qualificació de la demanda energètica de calefacció i refrigeració. Tanmateix, també es donen una sèrie de recomanacions per a la millora de l’eficiència energètica, que poden ser molt útils en l’estalvi respecte la situació original.

  A partir del CEE s’emet una etiqueta de classificació energètica que assignarà a l’immoble una categoria que va de l’ A a la G, segons sigui més o menys eficient. Com en el cas del certificat d’habitabilitat, el CEE és un document necessari per a poder llogar o vendre qualsevol habitatge i té una vigència de 10 anys.

 

  VOL PRESSUPOST ?

 

 

 

 ITE- INSPECCIÓ TÈCNICA D'EDIFICIS

La inspecció Tècnica dels Edificis, és una revisió que han de passar els edificis de forma periòdica i que serveix per a comprovar el seu estat de conservació i manteniment. Cal tenir present que amb un manteniment adequat i programat s’allarga la vida útil de l’edifici, es pot millorar la seva habitabilitat i incrementar el seu valor de mercat. 

 

L’Oficina d’Arquitectura Tècnica d’en Jaume Noguer posa la seva experiència i coneixements a l’abast dels seus clients, siguin privats o Comunitats de Propietaris, per tal que l’edifici pugui passar l’ITE de forma eficient.
 

Quina és la normativa vigent?

Decret 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici.

Quins edificis han de passar la ITE?
Edificis unifamiliars o plurifamiliars, on existeixi l’ús d’habitatge, sense perjudici que puguin contenir també altres usos diferents del residencial. No és d’aplicació als edificis unifamiliars on la seva edificació principal, excloses construccions auxiliars d’escassa entitat constructiva, estiguin separats 1,5 metres o més de la via publica, de zones d’us públic i de les finques adjacents.

 

En quin moment s'ha de fer la ITE?
Tots els edificis d’habitatges s’han de sotmetre a inspecció tècnica abans dels 45 anys d’antiguitat, prenent com a data per determinar-ne l’antiguitat la que consta en el cadastre; i en cas que no hi consti, es pot acreditar l’antiguitat per altres mitjans admesos d’acord amb el dret.


Per als edificis d’habitatges plurifamiliars amb una antiguitat posterior al 1950, s’estableix la següent programació per passar la inspecció tècnica de l’edifici:

Antiguitat edifici Termini per passar l’ITE
Entre 1951 i 1960 Fins al 31 de desembre de 2015
Entre 1961 i 1971 Fins al 31 de desembre de 2016
A partir de 1971 L’any que compleixi 45 any d’antiguitatI pel habitatges unifamiliars s'estableix la següent:

Antiguitat edifici Termini per passar l’ITE
Anteriors a 1900 Fins al 31 de desembre de 2016
Entre 1901 i 1930 Fins al 31 de desembre de 2017
Entre 1931 i 1950 Fins al 31 de desembre de 2018
Entre 1951 i 1960 Fins al 31 de desembre de 2019
Entre 1961 i 1975 Fins al 31 de desembre de 2020
A partir de 1975 L’any que compleixi 45 any d’antiguitat


VOL PRESSUPOST ?


 

  

AIXECAMENT DE PLÀNOLS D'EDIFICIS, PER A PARCEL.LACIONS, DIVISIONS HORITZONTALS, OBRA NOVA...  

 • Necessita fer algun tràmit en el que li cal especificar la superfície del seu habitatge?
 • Necessita un plànol per a certificar o conèixer la superfície d'un habitatge o d'un local?
 • Vol realitzar una parel.lació o segregació d'un terreny amb la tranquil.litat de que aquesta s'ajustarà als paràmetres exigits pel planejament?
 • Forma part d'un edifici sense divisió horitzontal i necessiten conèixer les superfícies i coeficients que corresponen a cada veí?

 Tant en les situacions anteriors com en moltes d’altres li pot ser molt útil que li confeccionem un aixecament de plànols de forma fiable i ajustada a la realitat. Tanmateix, cada cop és més habitual que per exigències dels notaris, registradors de la propietat o des de les administracions se li demani un aixecament de plànols per a poder donar d’alta o modificar les dades d’un immoble.

  VOL PRESSUPOST ?

 
 

 

 
TREBALLS DE SEGURETAT I SALUT

 

 El Real Decret 1627/1997 estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut que cal complir en les obres de construcció. Decreta que el promotor està obligat a elaborar un Estudi o Estudi bàsic de seguretat i salut en els projectes d’obres que compleixin uns supòsits determinats i, tanmateix, en aplicació d’aquest estudi o estudi bàsic cada contractista que intervingui a l’obra haurà d’elaborar un Pla de seguretat i salut en el que s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions de l’Estudi en funció del seu sistema d’execució de l’obra.

 

El Pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans del inici de l’obra pel Coordinador de seguretat i salut i en cas que no sigui necessària la seva designació, les seves funcions seran assumides per la Direcció facultativa. 

 


 

Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
La redacció d’un Estudi (o Estudi Bàsic) de Seguretat i Salut és una tasca que requereix un bon coneixement del projecte i de l’entorn de l’obra  de forma que ens permeti preveure els riscos i proposar mesures de prevenció adaptades a la realitat.

  

Coordinador de Seguretat i Salut.
És el tècnic responsable de coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat en les decisions tècniques i d'organització, per coordinar les activitats de l'obra i garantir que els contractistes i, en el seu cas, els subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva que es recullen a l'art. 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i per coordinar les accions de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 

 

VOL PRESSUPOST ?

 

 

 

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí